انواع اندازه های قالی دستبافت

انواع اندازه های قالی دستبافت فرش ها اندازه های مختلفی دارند. با توجه به نیاز های مختلف در طول تاریخ فرش بافی، انواع اندازه های قالی دستبافت به وجود آمدند.…

ادامه خواندنانواع اندازه های قالی دستبافت